• Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան

    Պետական Երաժշտամանկավարժական քոլեջ
  • Երևանի Առնո Բաբաջանյանի անվան

    Պետական Երաժշտամանկավարժական քոլեջ
23 - 30 հունիսի 2019 թ.
Դիմորդի անկյուն

Հարգելի դիմորդ

Երեվանի Առնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջը
հրավիրում է ձեզ՝ ստանալու մասնագիտական երաժշտական կրթություն

Ավելին

Մեր շրջանավարտները
  

  
  

Կապվել մեզ հետ

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Ազատության 18

Ուշադրություն 

 

Օգոստոսի 5քննությունների արդյունքները կհայտարարվեն  և կհրապարակվեն քոլեջի պաշտոնական կայքում /www. babajanyancollege.am/ ըստ հետևյալ ժամանակացույցի

 

 

Երաժշտության տեսություն՝ ժամը 12:00

Դաշնամուր՝ ժամը 13:00

Ժողովրդական գործիքներ՝ 18:30 

  

Հայաստանի  Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եվ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգը (հատված կարգից՝ չորորդ կետ)

 4. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՒՄԸ
 
19. դիմորդը` կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում էլեկտրոնային եղանակով լրացնում է դիմում հայտը, որն իր մեջ ներառում է անձնական տվյալները (անուն ազգանուն հայրանուն, ծննդյան օր ամիս տարեթիվ, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար), ինչպես նաև հանրային ծառայության համարանիշը կամ օրենքով սահմանված կարգով դրանից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի համարը և կից ներբեռնում է նաև`
1)  լուսանկար,
2) կրթության մասին փաստաթղթի (դիպլոմի դեպքում նաև ներդիրի) պատճենը,
3) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ հայաստանի հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),
4) կցագրման վկայականի պատճենը (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում),
5) սույն կարգի 22-րդ կետով սահմանված` ընդունելության արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), որը հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) ուսանողներին հրամանագրելուց հետո՝ 2-օրյա ժամկետում ներկայացնում է լիազորված մարմնին,
6) իր ընտրած մասնագիտության համար պահանջվածից ավելի բարձր կրթության ավարտական փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ մասնագիտությանը համապատասխան` վարպետային ուսուցման որակավորման կամ կարճաժամկետ դասընթացի վկայականի պատճենը (առկայության դեպքում),
7) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոների) դիպլոմների պատճեները (առկայության դեպքում),
8) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա հանձնած ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ փաստաթուղթի պատճենը (առկայության դեպքում),
9) աշխատանքի վայրից տեղեկանքի պատճենը (առկայության դեպքում),
10) դիմում հայտ ներկայացրած ուսումնական հաստատության հաշվեհամարին փոխանցած գումարի անդորրագրի պատճենը:
19.1 ներկայացված կեղծ տեղեկատվության համար դիմորդը ենթակա է օրենքով սահմանաված կարգով պատասխանատվության:
20. դիմորդը կարող է դիմել մեկ ուսումնական հաստատություն մեկ մասնագիտության հայտագրմամբ՝ անվճար և վճարովի ուսուցման հիմունքով:
20.1 դիմորդի դիմում հայտը կարող է մերժվել ընդունող հանձնաժողովի կողմից դիմորդի դիմում հայտի և/կամ փասթաթղթերի թերի ներկայացման դեպքում, եթե թերությունները դիմորդի կողմից չեն վերացվում` այն ներկայացնելուց 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան դիմում հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ` նշելով մերժման հիմքը, ինչպես նաև առկա (ստացիոնար) ուսուցմամբ ըստ կրթության հիմքի և մասնագիտության (բացառությամբ արվեստի ոլորտի) 10 դիմում հայտից քիչ լինելու դեպքում`  դիմում հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ, որի մասին նույն օրը տեղեկացվում է դիմումատուին հեռախոսակապի և դիմումատուի էլեկտրոնային հասցեի միջոցով:
21. դիմորդը` միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և անցկացման համար, հաստատության հաշվեհամարին վճարում է 1000 (հազար) հհ դրամ: անկախ մրցույթին մասնակցելուց և ընդունելության արդյունքից՝ վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում:
22. ընդունելության մրցույթից դուրս, պահուստային տեղերի հաշվին ընդունվում են` «առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» հայաստանի հանրապետության օրենքի 7-րդ, «հայաստանի հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» հայաստանի հանրապետության օրենքի 14-րդ, «զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» հայաստանի հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածներով, հայաստանի հանրապետության կառավարության 1999 թվականի օգոստոսի 27-ի «հայաստանի հանրապետության միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատություններում դիմորդների ընդունելության արտոնությունները սահմանելու մասին» n 545 որոշման պահանջներին, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան արտոնություններ ունեցող դիմորդները:

 


 

 


 

  Քննությանը ներկայանալ նշված ժամից 20 րոպե շուտ, ԿՏԱԿ- ի (հայտագրման համակարգի) կողմից տրամադրված ՔՆՆԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿՈՎ, անձնագրով (մինչև 16 տարեկան դիմորդը՝ ծննդյան վկայականով, եթե անձնագիր չունի) կամ զինվորական գրքույկով, կամ ՀՀ ոստիկանության բաժինների կողմից տրված համապատասխան ձևով:

  • Քննությունների ժամանակացույցով նախատեսված օրն անհարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած դիմորդին չի թույլատրվում մասնակցել հետագա քննություններին: Հարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած դիմորդին, ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ, հնարավորություն է տրվում այն հանձնել, եթե տվյալ առարկայի քննությունները քոլեջում չեն ավարտվել:
  •  Քոլեջը նվագակցող չի տրամադրում: Դիմորդը կարող է ներկայանալ իր նվագակցողի հետ (մեկ անձ), ֆոնոգրամա օգտագործելու դեպքում ներկայանալ կամ սեփական նվագարկիչով, կամ կրիչով ( флешка), կամ CD սկավառակով: Հնարավոր է նաև ելույթ ունենալ առանց նվագակցողի:

 


 

 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  ՔՆՆԱԿԱՆ  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ

ԸՍՏ  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

0215.06.5  ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ «ԴԱՇՆԱՄՈՒՐ»


Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Մեկ էտյուդ,
2.      Եռաձայն պոլիֆոնիկ ստեղծագործություն,
3.      Խոշոր կտավի ստեղծագործություն (ռոնդո, վարիացիաներ, սոնատի կամ կոնցերտի I կամ  II և III մասերը),
4.      Մեկ պիես (ցանկալի է՝ վիրտուոզ):


0215.06.5 ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ․ «ԼԱՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ»
ՋՈՒԹԱԿ, ԱԼՏ
Դիմորդը պետք է կատարի՝


1.      ա) Եռօկտավ երկու գամմա (մաժոր և մինոր) չափավոր տեմպով (լեգատո 4,    8, 12 և 24 հնչյուններով) և արպեջիո (լեգատոյի 1 և 2 հնչյուններով),

բ) Մաժոր և մինոր գամմաներ տերցիաներով, սեքստաներով և օկտավաներով՝ առաջին երեք դիրքերի (позиция) սահմաններում (լեգատո 1 և 2 հնչյուններով) չափավոր տեմպով,

2.      Էտյուդ,

3.      Խոշոր կտավի ստեղծագործություն (սոնատի կամ կոնցերտի I կամ II և III մասերը),

4.      Պիես (ցանկալի է՝ վիրտուոզ բնույթի):

ԹԱՎՋՈՒԹԱԿԴիմորդը պետք է կատարի՝


1.      ա) Եռօկտավ երկու գամմա՝ մաժոր և մինոր, լեգատոյի 4, 8, և 16      հնչյուններով, արպեջիո չափավոր տեմպով,

բ) Մաժոր և մինոր գամմաներ տերցիաներով, սեքստաներով և      օկտավաներով՝ առաջին երեք  դիրքերի (позиция) սահմաններում, լեգատոյի 1 և 2 հնչյուններով, չափավոր տեմպով,

2.      Էտյուդ,

3.      Խոշոր կտավի ստեղծագործություն (սոնատի կամ կոնցերտի I կամ II և III մասերը),

4.      Մեկ պիես:

ԿՈՆՏՐԱԲԱՍ
Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.      Գամմաներ՝ մաժոր և մինոր, 2 նշան ունեցող,

2.      Մեկ էտյուդ,

3.      Երկու պիես։

ՏԱՎԻՂ
Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Երկու գամմա՝ մաժոր և մինոր, մինչև 4 նշան ունեցող, չափավոր տեմպով և մեծ արպեջիոներ՝ ձեռքերի հաջորդումով,

2.      Մեկ էտյուդ,

3.      Տարաբնույթ երկու պիես, որոնցից մեկը՝ դասական:

ԿԻԹԱՌ
Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Մեկ էտյուդ,

2.      Երկու տարաբնույթ պիես,

3.      Խոշոր կտավի մեկ ստեղծագործություն։0215.06.5 ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ «ՓՈՂԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ»
Փողային գործիքներ`Ֆլեյտա, հոբոյ, կլարնետ, սաքսոֆոն, ֆագոտ, շեփոր, տրոմբոն և այլ գործիքներ

Դիմորդը պետք է կատարի՝
1.      Գամմաներ՝ մաժոր և մինոր, մինչև 4 նշան ունեցող, ստակատո և լեգատո, համաչափ շարժմամբ, արպեջիոներ,

2.      Մեկ էտյուդ,

3.      Երկու պիես կամ ցիկլային ստեղծագործության մասեր։
Հարվածային գործիքներ՝ ՔՍԻԼՈՖՈՆ

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Գամմաներ՝ մաժոր և մինոր, մինչև 4 նշան ունեցեղ, արպեջիոներ միջին տեմպով,

2.      Մեկ էտյուդ,

3.      Երկու պիես կամ ցիկլային ստեղծագործության մասեր:


0215.06.5 ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ «ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ»
ՔԱՆՈՆ

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Մեկ էտյուդ,

2.      Երկու տարաբնույթ պիես,

3.      Մեկ խոշոր կտավի  ստեղծագործություն (կոնցերտ, վարիացիա, ռապսոդիա, այլ)


ԹԱՌ, ՔՅԱՄԱՆՉԱ, ՈՒԴ, ՇՎԻ, ՍԱՆԹՈՒՐ
Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Երկու տարաբնույթ պիես,

2.      Մեկ մեծածավալ ստեղծագործություն (վարիացիա, ֆանտազիա, այլ)։

ԴՈՒԴՈՒԿ, ԲԼՈՒԼ
Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Երկու հայ ժողովրդական մեղեդի (մշակումներ),

2.      Երկու ռիթմիկ ստեղծագործություն (պարային բնույթի):ԴՀՈԼ

Դիմորդը պետք է կատարի՝

1. Ռիթմիկ պատկերներ (երկկոտորակներ, եռակոտորակներ, ռիթմիկ համադրումներ),

2.  Հանձնաժողովի կողմից տրվող ռիթմի ընթերցում (պարզ և բարդ)։ 


ԱԿՈՐԴԵՈՆ
Դիմորդը պետք է կատարի՝

1.      Մեկ էտյուդ,

2.      Երկու տարաբնույթ պիես,

3.      Մեկ խոշոր կտավի  ստեղծագործություն (ռոնդո, սոնատ , սոնատին, այլ)։


0215.01.5 ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

(ԴԱՍԱԿԱՆ, ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ, ԷՍՏՐԱԴԱՅԻՆ)

«Երգեցողություն» բաժնի դիմորդը պետք է կատարի՝
1.      Երկու տարաբնույթ ստեղծագործություն,

2.      Հայ կոմպոզիտորի ստեղծագործություն,

3.      Արտասանել ոչ ծավալուն բանաստեղծություն։

* Դիմորդը պետք է անցած լինի բժշկական ստուգում ֆոնիատորի և լարինգոլոգի մոտ։0215.02.5 «ԵՐԳՉԱԽՄԲԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»


«Երգչախմբավարություն» մասնագիտության համար դիմորդը պիտի հանձնի ընդունելության քննություն «Սոլֆեջիո» առարկայից։

Քննությունը բաղկացած է երկու փուլից՝գրավոր և բանավոր։


Գրավոր


Գրել միաձայն թելադրություն մինչև 4 նշան ունեցող մաժոր (բնական, հարմենիկ) կամ մինոր (բնական, հարմոնիկ, մելոդիկ) տոնայնություններում, 8 տակտ ծավալով, քրոմատիզմներով: Չափերը՝ 2/4, 3/4, 4/4, 3/8: Ռիթմական բարդությունները՝ սինկոպաների պարզ տեսակներ, տրիոլներ, կետով նոտաներ, տասնվեցերորդականներ:

Թելադրվում է 10 անգամ, 25 րոպեի ընթացքում:


Բանավոր

Բանավոր փուլի պահանջները սահմանվում են ըստ մանկական երաժշտական դպրոցի 7-ամյա ուսուցման ծրագրի վերջնարդյունքների։


·         Հնչյուների տառային անվանումներ։

·         Ալտերացիայի նշաններ։

·         Օկտավների անվանումներ, գրառման ձևեր և դրանց ցուցադրում դաշնամուրով։

·         Դիատոնիկ և քրոմատիկ կիսատոներ և ամբողջ տոներ։

·         Էնհարմոնիկ հավասար հնչյուններ, ինտերվալներ։

·         Մետր, ռիթմ, չափ, տեմպ հասկացողությունները, դինամիկայի նշաններ։

·         Չափի հիմնական տեսակները: Պարզ, բարդ և խառը չափեր։

·         Տևողության բաժանման առահձնահատուկ ձևեր: Սինկոպա։

·         Տևողությունը երկարացնող նշաններ: Ձայնակարգ (լադ), տոնայնություն, գամմա, տետրախորդ, աստիճաններ։

·         Զուգահեռ, համանուն և էնհարմոնիկ հավասար տոնայնություններ։

·         Տոնայնությունների կվինտային շրջան։

·         Ինտերվալ: Կոնսոնանս և դիսոնանս ինտերվալներ։

·         Ինտերվալի շրջում։

·         Ակորդ: Մաժոր և մինոր եռահնչյուններ շրջվածքներով: Գլխավոր և օժանդակ եռահնչյուններ՝ շրջվածքներով:

·         Փոքրացված և մեծացված եռահնչյուններ լուծումներով։

·         Սեպտակորդ: Դոմինանտսեպտակորդ շրջվածքներով։

·         Յոթերորդ աստիճանի սեպտակորդ (փոքր և փոքրացրած)։

·         Երկրորդ աստիճանի սեպտակորդ։

·         Շեղում, համադրում, մոդուլյացիա։

·         Առաջին կարգի ազգակից տոնայնություններ։

·         Քրոմատիկ մաժոր և մինոր գամմաներ։

·         Պարբերություն, նախադասություն, ֆրազ, մոտիվ։

·         Մելիզմներ։


1.Երգել մաժոր (բնական և հարմոնիկ), մինոր (բնական, հարմոնիկ և մելոդիկ) գամմաններ մինչև 5-6 նշան:

2. Երգել տոնայնության մեջ

ա) աստիճաններ, դիատոնիկ ինտերվալներ,

բ)  եռատոներ և բնորոշ ինտերվալներ՝ լուծումներով,

գ) ակորդներ, գլխավոր և օժանդակ աստիճանների եռահնչյուններ շրջվածքներով,

դ) փքց 35 և մծց 35, D7 և շրջվածքները, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7:

3. Երգել հնչյունից

ա) դիատոնիկ ինտերվալներ՝ վեր և վար, մաժոր և մինոր եռահնչյուններ, սեքստակորդներ, կվարտսեքստակորդներ,

բ) դեպի վեր՝ եռատոներ, բնորոշ ինտերվալներ լուծումներով,

գ) փքց 35 և մծց 35, D7 և շրջվածքները, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7, և տոնայնությունների որոշմամբ:

4. Նոտային տեքստի հանպատրաստի երգեցողություն:

5. Լսողությամբ որոշել.

ա) լադեր՝ մաժոր (երկու տեսակ), մինոր (երեք տեսակ), առանձին տետրախորդներ, աստիճաններ,

բ) ինտերվալներ և ակորդներ՝ առանձին և հաջորդաբար:


215.03.5     «ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»
«ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» մասնագիտության համար դիմորդը պիտի հանձնի ընդունելության քննություն «Սոլֆեջիո» առարկայից։

Քննությունը բաղկացած է երկու փուլերից՝ գրավոր և բանավոր։
Գրավոր


Գրել միաձայն թելադրություն մինչև 5 նշան ունեցեղ մաժոր (բնական, հարմենիկ) կամ մինոր (բնական, հարմոնիկ, մելոդիկ) տոնայնություններում, 8 տակտ ծավալով, քրոմատիզմներով: Չափերը՝ 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8: Ռիթմական բարդություններ՝ սինկոպաների պարզ տեսակներ, տրիոլներ, կետով նոտաներ, տասնվեցերորդականներ:

Թելադրվում է 10 անգամ, 25 րոպեի ընթացքում:

Բանավոր


Բանավոր փուլի պահանջները սահմանվում են երաժշտական դպրոցի 7-ամյա ուսուցման ծրագրի ծավալով·         Հնչյուների տառային անվանումներ։

·         Ալտերացիայի նշաններ։

·         Օկտավների անվանումներ, գրառման ձևեր և դրանց ցուցադրում դաշնամուրով։

·         Դիատոնիկ և քրոմատիկ կիսատոներ և ամբողջ տոներ։

·         Էնհարմոնիկ հավասար հնչյուններ, ինտերվալներ։

·         Մետր, ռիթմ, չափ, տեմպ հասկացողությունները, դինամիկայի նշաններ։

·         Չափի հիմնական տեսակները: Պարզ, բարդ և խառը չափեր։

·         Տևողության բաժանման առահձնահատուկ ձևեր: Սինկոպա։

·         Ձայնակարգ, տոնայնություն, գամմա, տետրախորդ, աստիճաններ։

·         Զուգահեռ, համանուն և էնհարմոնիկ հավասար տոնայնություններ։

·         Տոնայնությունների կվինտային շրջան։

·         Ինտերվալ: Կոնսոնանս և դիսոնանս ինտերվալներ։

·         Ինտերվալի շրջում։

·         Ակորդ: Մաժոր և մինոր եռահնչյուններ շրջվածքներով: Գլխավոր և օժանդակ եռահնչյուններ՝ շրջվածքներով:

·         Փոքրացված և մեծացված եռահնչյուններ լուծումներով։

·         Սեպտակորդ: Դոմինանտսեպտակորդ շրջվածքներով։

·         Յոթերորդ աստիճանի սեպտակորդ (փոքր և փոքրացրած)։

·         Երկրորդ աստիճանի սեպտակորդ։

·         Շեղում, համադրում, մոդուլյացիա։

·         Առաջին կարգի ազգակից տոնայնություններ։

·         Քրոմատիկ մաժոր և մինոր գամմաներ։

·         Միջնադարյան ձայնակարգեր: Պենտատոնիկա։

·         Մեղեդի: Մեղեդու շարժման չևերը։

·         Պարբերություն, նախադասություն, ֆրազ, մոտիվ։

·         Մելիզմներ։

·         Մեղեդու տոնայնական փոխադրումներ։


1. Երգել մաժոր (բնական և հարմոնիկ), մինոր (բնական, հարմոնիկ և մելոդիկ) գամմաններ, մինչև 7 նշան ունեցող:

2. Երգել տոնայնության մեջ

ա) աստիճաններ, դիատոնիկ ինտերվալներ,

բ)  եռատոներ և բնորոշ ինտերվալներ՝ լուծումներով,

գ) ակորդներ, գլխավոր և օժանդակ աստիճանների եռահնչյուններ շրջվածքներով

դ) փքց 35 և մծց 35, D7 և շրջվածքները, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7, (II7 ) լուծումներով:

3. Երգել հնչյունից

ա) դիատոնիկ ինտերվալներ՝ վեր և վար, մաժոր և մինոր եռահնչյուններ, սեքստակորդներ, կվարտսեքստակորդներ,

բ) դեպի վեր՝ եռատոներ, բնորոշ ինտերվալներ՝ լուծումներով:

գ) փքց 35 և մծց 35, D7 և շրջվածքները, փոքր և փոքրացված ձգտող VII7, (II7)՝ լուծումներով և տոնայնությունների որոշմամբ:

4.Նոտային տեքստի թերթից երգեցողություն:

5.Լսողությամբ որոշել.

ա) լադեր՝ մաժոր (երկու տեսակ), մինոր (երեք տեսակ), առանձին տետրախորդներ, աստիճաններ,

բ) ինտերվալներ և ակորդներ՝ առանձին և հաջորդաբար:Հայտագիր

Գալա-համերգ

Թավջութակի երաժշտության համերգ

Բարեգործական համերգ

Ամանորյա համերգ

Դասարանական համերգ

Դասացուցակ

2019-2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի խմբակային պարապմունքների դասացուցակ

Ուշադրություն: Դասացուցակում կարող են մտցվել փոփոխություններ: Ծանոթացեք դրանց ուսումնական մասի ցուցատախտակից:
Հետևեք մեզ