X

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՌՆՈ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ

2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ

ՄՐՑՈՒՅԹԻ  ՔՆՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆԸ ԿՀՐԱՊԱՐԱԿՎԵՆ ԱՅՍՏԵՂ ՔՆՆԱԿԱՆ ՕՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ