Հանրակրթական բաժին

 

Դասավանդվող առարկաներ

 

Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչի առարկաներ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐՍՈՑԻԱԼ - ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1. Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ

3. Իրավունքի հիմունքներ

4. Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ

5. Պատմություն

6. Ռուսաց լեզու

7. Օտար լեզու

8. Ֆիզիկական կուլտուրա

9. Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ

10. Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ

իրավիճակների հիմնահարցեր

 

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հաղորդակցություն

2. Անվտանգություն և առաջին օգնություն

3. Համակարգչային օպերատորություն

 

 Հանրակրթական ցիկլի վարիչ՝ Նավասարդյան Մարիետտա Նիկոլայի

 

Բաժնի դասախոսներ՝

1. Թորոսյան         Անահիտ         Մարտինի  
2. Կարապետյան  Աղավնի          Սպանդարի    
3. Կարապետյան  Արտակ          Սպանդարի    
4. Մխչյան            Հասմիկ             Վազգենի        
5. Մանուկյան       Ռաֆաել             Մելիքսեթի      
6. Ամիրյան            Մարիամ             Արմենի